Drodzy Ósmoklasiści, Drogie Ósmoklasistki,

przed Wami kolejny ważny etap w życiu. Już w krótce będziecie dokonywać wyborów związanych z Waszą dalszą ścieżką edukacyjną. Aby wesprzeć Was w tym ważnym czasie zebraliśmy dla Was istotne informacje związane z rekrutacją.

Podstawowe informacje o rekrutacji

W Trójmieście rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 rozpoczęła się 16 maja 2022 r. i jest przeprowadzana w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu Nabór: https://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

Przy rekrutacji sugerujemy korzystanie z komputera. Urządzenia mobilne mogą nie wspierać pełnej funkcjonalności.

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej musi:

 • założyć konto w systemie,
 • wprowadzić swoje dane,
 • wybrać klasy na liście swoich preferencji,
 • wydrukować wniosek
 • zanieść wniosek do szkoły pierwszego wyboru.

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym, wniosek może zostać przesłany pocztą lub przesłany przez ePUAP.

Kandydaci do publicznych młodzieżowych szkół ponadpodstawowych mogą składać dokumenty do co najwyżej pięciu szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Gdańsk.

UWAGA: Nie ma ograniczenia liczby wybieranych klas w ramach pięciu szkół, do których chciałbyś się dostać. Im więcej klas wybierzesz, tym większe będziesz miał szanse na dostanie się do szkoły!

Słowniczek kandydata

Punkt Naboru – każda szkoła ponadpodstawowa na terenie miasta Gdańska objęta systemem naboru elektronicznego.

Lista preferencji kandydata – to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której mu najbardziej zależy, do klasy na której zależy mu najmniej.

Szkoła pierwszego wyboru – to szkoła ponadpodstawowa, którą kandydat wybiera jako pierwszą, do której chciałby się dostać (na której kandydatowi najbardziej zależy) i która zajmować się będzie obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – sprawdzian:

 • prób sprawności fizycznej - dot. kandydatów do klas sportowych,
 • predyspozycji językowych - dot. kandydatów do klas dwujęzycznych,
 • uzdolnień artystycznych: muzycznych, plastycznych – dot. kandydatów do klas artystycznych.

Terminy przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień kierunkowych ogłoszone są na stronach szkół, które będą je przeprowadzały.

Egzaminy 

Każdy uczeń/ uczennica przystępuje obowiązkowo do trzech egzaminów:

 • 24.05.2022 r. (wtorek) egzamin pisemny z j. polskiego
 • 25.05.2022 r. (środa) egzamin pisemny z matematyki
 • 26.05.2022 r. (czwartek) egzamin z j. obcego

Kandydaci do klas: dwujęzycznych, sportowych, mistrzostwa sportowego oraz artystycznych przystępują do sprawdzianów predyspozycji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w terminach określonych przez daną szkołę.

Punktacja

Na całość punktacji składają się:

 1. Punkty uzyskane z egzaminów.
 2. Punkty uzyskane za:
 • Przedmioty punktowane do danej szkoły i na dany profil (obligatoryjnie j. polski i matematyka oraz dwa wskazane przez daną szkołę)
 • Świadectwo z wyróżnieniem
 • Wolontariat (odnotowany na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej)
 • Osiągnięcia w punktowanych konkursach i olimpiadach (odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej)
 • Wynik dodatkowych egzaminów kompetencyjnych (językowych, sportowych, artystycznych) – w przypadku kandydatów do klas dwujęzycznych, sportowych, mistrzostwa sportowego oraz artystycznych

Ważne daty

21 lipca 2022 r. zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej szkoły.

29 lipca 2022 r. zostaną opublikowane listy przyjętych i nieprzyjętych do danej szkoły.

Pamiętajcie!

od 22.07. 2022 r. do 28.07.2022 r. (do godz. 15.00) musicie potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostaliście zakwalifikowani (dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu).

Oferta edukacyjna

Miasto Gdańsk zapewnia bogatą ofertę szkół średnich, takich jak Licea Ogólnokształcące, Technika, Branżowe Szkoły I stopnia. W specjalnie przygotowanym przewodniku znajdziecie informacje o wszystkich publicznych szkołach średnich. Poznacie ich lokalizację, ofertę edukacyjną a także adres strony internetowej.

 

Życzymy udanego wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku