Przedszkola otwarte są od 18 maja, żłobki będą przyjmować dzieci od 21 maja. Jak funkcjonować do końca roku szkolnego będą szkoły podstawowe, szkoły techniczne i licea ogólnokształcące? Co z egzaminami ośmioklasisty i maturalnym? Od kiedy czynne będą obiekty sportowe? Jak dyżurować będą przedszkola w wakacje? Czy można się już zapisywać na półkolonie?

Wszystkie otwarte placówki muszą spełniać standardy sanitarne Głównego Inspektora Sanitarnego - wytyczne GIS, MZ i MEN.


Żłobki

Prowadzone przez gdański samorząd placówki żłobkowe otworzą się dla naszych najmłodszych mieszkańców od czwartku, 21 maja br. W chwili obecnej obowiązywać będą określone w ogólnopolskich wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego ograniczenia dot. liczby dzieci, a w samych placówkach reżimy sanitarne. Spośród 13 gdańskich żłobków w 11 będzie możliwość pozostawienia swoich dzieci pod opieką

Szczegółowe informacje na bieżąco znaleźć można na oficjalnej stronie Gdańskiego Zespołu Żłobków

 

Przedszkola

Po ponad tygodniu intensywnych przygotowań udostępnione zostały ponownie przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Dzieci mogą korzystać z prawie wszystkich samorządowych placówek przedszkolnych. Spośród 62 przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 18 maja nie wystartowały tylko przedszkola nr 77 i 48. Są to placówki, w których nie można zapewnić dzieciom opieki z zachowaniem wymaganych rygorów sanitarnych – przedszkole integracyjne i przedszkole dla dzieci z porażeniem mózgowym.

Wszelkie informacje, komunikaty i zapytania kierowane są do rodziców za pomocą poczty elektronicznej oraz poprzez kontakt osobisty pracowników przedszkola. Należy również śledzić stronę internetową danej placówki.

Aby placówki mogły być uruchomione potrzeba było zakupić środki ochrony osobistej – około 500 tys. maseczek, 610 tys. par rękawiczek, ponad 90 tys. fartuchów i ponad 50 tys. litrów płynów do dezynfekcji. Niestety środki te w tak dużych ilościach są dostępne w ograniczonych ilościach. Dodatkowo, służby podległe Wojewodzie Pomorskiemu przekazały do placówek płyn odkażający.


Rodzice, którzy zadeklarowali wolę oddania dziecka pod opiekę placówek powinni pamiętać o podstawowych zasadach higieny i bezpieczeństwa. Do przedszkoli i żłobków mogą przychodzić jedynie dzieci zdrowe. W placówce należy też przekazać wszelkie informacje o stanie zdrowia dziecka. Jeśli ma ono jakiekolwiek objawy infekcji powinno pozostać w domu. Kwarantanna w rodzinie jest bezwzględnym powodem do pozostania w domu. Dzieci nie mogą przynosić swoich zabawek.  Każdy maluch musi mieć maseczkę osłaniającą nos i usta, z której korzysta w drodze do i z placówki. Trzeba też przypominać dzieciom o częstym myciu i dezynfekcji rąk, a także o zachowaniu zasad bezpieczeństwa – zachowaniu dystansu i nie podawaniu rąk na powitanie, oraz o tym, żeby zasłaniać buzię przy kichaniu czy kaszlu. To co niezmiernie istotne, to zadbanie o seniorów, babcie i dziadków. Jeżeli dziecko wraca do przedszkola, rodzice powinni całkowicie ograniczyć kontakt z osobami starszymi.  

 

Szkoły Podstawowe 

Obecnie szkoły funkcjonują w ograniczonym zakresie. Do 24 maja br. zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Uczniowie mają zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W przygotowanym rozporządzeniu jest mowa o przedłużeniu terminu ograniczonego funkcjonowania szkół do 7 czerwca br.

Od 25 maja br. będą umożliwione „zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych” dla dzieci z klas I- III szkoły podstawowej, również od 25 maja br. – konsultacje dla uczniów klas 8. Natomiast od 1 czerwca br. z konsultacji będą mogli skorzystać uczniowie z pozostałych klas szkół podstawowych.

Na chwilę obecną nie ma jeszcze decyzji czy uczniowie będą się uczyli na odległość czy wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach po 7 czerwca. Nie ma jeszcze także decyzji, w jaki sposób będzie wyglądała nauka w od 8 do 26 czerwca br. Dalsze uruchomienie szkół i placówek oświatowych będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych Ministra Zdrowia oraz GIS.

W związku z częstymi aktualizacjami zarówno wytycznych sanitarnych, jak i samych przepisów oświatowych zachęcamy do bieżącego śledzenia informacji pojawiających się na stronie www.men.gov.pl jak również umieszczanych na bieżąco komunikatów na stronie www.gdansk.pl/edukacja


Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły

 

Egzamin ósmoklasisty 

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.: 

 

Szkoły techniczne i licea ogólnokształcące

Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII oraz ostatnich roczników szkół średnich przygotowujących się do egzaminu maturalnego uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.  Natomiast od 1 czerwca br. uruchamiamy konsultacje dla uczniów z pozostałych klas.

Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami, dlatego zalecamy kontakt ze szkołą za pośrednictwem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. O formie i terminach tych konsultacji rodziców i dzieci poinformuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę także sytuację epidemiczną na terenie jego gminy.

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności umożliwić organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.


Więcej na ten temat również TUTAJ.

Egzaminy maturalne 

Egzaminy zawodowe


Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r. Szczegóły TUTAJ


Zajęcia praktyczne przygotowujące do końcowych egzaminów zawodowych

Słuchacze ostatnich semestrów szkół policealnych będą mieli możliwość realizowania zajęć praktycznych, które nie mogły odbywać się na odległość. Warunkiem jest spełnienie przez szkołę określonych wymagań. Przede wszystkim konieczna jest zgoda słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Zajęcia praktyczne muszą być prowadzone z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych wydawanych w odniesieniu do poszczególnych branż.


Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie


Praktyki zawodowe u pracodawców dla części uczniów technikum

Od 4 maja br. uczniowie technikum mają możliwość skorzystania z dodatkowych form realizacji praktyk zawodowych. Od 25 maja br. uczniowie III klas technikum, będą mogli skorzystać także z praktyk realizowanych u pracodawców. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Uczestnicy praktyk powinni wyrazić zgodę na udział, a pracodawca musi zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

 

Wakacyjne dyżury przedszkoli

W związku z zaistniałą sytuacją (stan epidemiczny ogłoszony z powodu COVID-19) zmianie ulegają zasady zapisów dzieci do przedszkoli na dyżury wakacyjne.

Termin zapisu pozostaje bez zmian tj. od 24 kwietnia do 31 maja 2020 r. Zapisu należy dokonać drogą mailową na adres przedszkola, a nie bezpośrednio w wybranym przedszkolu. Odpowiedź z przedszkola dot. przyjęcia dziecka rodzice otrzymają również drogą mailową w terminie do 5 czerwca 2020 r. na adres mailowy, z którego wpłynął wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur.

Miasto szuka obecnie rozwiązań, które w sposób optymalny wyjdą naprzeciw  oczekiwaniom rodziców, ale też będą w zgodzie z zasadami prawa pracy wobec zatrudnionych w placówkach nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Informacje dostępne będą na stronach www przedszkoli oraz w systemie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.

 

Obiekty sportowe

Od dnia 21 maja (czwartek) będzie możliwość korzystania z boisk typu Orlik przez grupy zorganizowane po wcześniejszym dokonaniu podpisania aneksu do umowy korzystania z obiektu. Wynajmujący musi zobowiązać się do dokonania dezynfekcji urządzeń sportowych po zakończonym korzystaniu z boiska.

Pozostałe boiska sportowe przy szkołach będą oddawane sukcesywnie (prawdopodobnie 1 czerwca), w miarę wprowadzania kolejnych etapów odmrażania pracy placówek oświatowych. Już w czerwcu grupy zorganizowane będą prawdopodobnie mogły korzystać z tych obiektów.

Na możliwość korzystania z sal gimnastycznych będzie trzeba jeszcze poczekać. Wynika to z faktu, że w budynkach szkół konieczne jest przygotowanie w reżimie sanitarnym miejsca na odbycie się egzaminów ósmoklasisty, egzaminów maturalnych czy egzaminów kwalifikacji zawodowych. W tym roku wymagane będzie znacznie więcej powierzchni (tym samym komisji egzaminacyjnych), zatem z wielkim prawdopodobieństwem praktycznie wszędzie wykorzystywane będą również sale gimnastyczne. Prawdopodobny termin oddania do wykorzystywania sal gimnastycznych to połowa lipca, po zakończeniu wszelkich egzaminów.

 

Półkolonie

W dalszym ciągu nie są znane szczegółowe zasady i wytyczne odnoszące się do ewentualnego organizowania na terenie kraju zajęć w ramach wakacyjnych form wypoczynku, tj. obozów, kolonii i półkolonii.

Priorytetem staje się jednak zapewnienie pełniejszej opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych. Obecnie analizowane możliwości wydłużenia zarówno wakacyjnej pracy Gdańskiego Zespołu Żłobków, jak i samorządowych przedszkoli i oddziałów zerowych w szkołach podstawowych mają przede wszystkim wesprzeć tych z Państwa, którzy ze względu na obecną sytuację nie mogą zapewnić pełnej opieki dziecku w trakcie wakacji.

Szczegóły ewentualnych zmian będą komunikowane zarówno na stronach www poszczególnych przedszkoli i szkół, jak i w komunikatach na stronie gdansk.pl/edukacja.